ANALIZA PRESUDE GOGIĆ v. REPUBLIKA HRVATSKA

Ponosni smo što je naše odvjetničko društvo bogatije za još jedan uspjeh pred Europskim sudom za ljudska prava.

 

Naime, 08.10.2020.g. donesena je presuda kojom je Sud utvrdio povredu čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

 

Presudom je utvrđeno kako je, zbog pogrešne pravne kvalifikacije te upute koju su nižestupanjski sudovi dali stranci, a zbog koje je njegov odštetni zahtjev zastario, povrijeđeno njegovo pravo na pristup sudu, zajamčeno Konvencijom.

 

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava izradio je analizu presude, a istu je moguće pročitati na stranicama Vlade Republike Hrvatske.

 

(https://uredzastupnika.gov.hr/sudska-praksa/clanak-6-pravo-na-posteno-sudjenje/159?trazi=1&=&page=1)

Resim1