Provedba ovrha nakon isteka moratorija

Provedba ovrha nakon isteka moratorija

UVOD

U ožujku 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske reagirala je na okolnosti prouzrokovane epidemijom bolesti COVID-19. Proglašene su posebne okolnosti, doneseno je mnoštvo mjera, od kojih je za građane najznačajnija bila provedba moratorija nad ovrhama za ukupno 244.865 ovršenika fizičkih osoba. Kako Vlada RH nije produljila rok donesenih mjera i trajanje posebnih okolnosti nakon 18.10.2020.g., od dana 19.10.2020.g. Financijska agencija (dalje u tekstu: FINA) nastavila je provedbu ovrhe na novčanim sredstvima po osnovama za plaćanje po kojima je privremeno zastala s postupanjem te su ponovno počele teći zakonske zatezne kamate.

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Dakle, dana 18.04.2020.g. stupio je na snagu Zakon o dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ br. 47/2020, dalje u tekstu: Zakon o interventnim mjerama), temeljem kojeg je FINA  zastala s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe. Dodan je članak 24.a. koji definira nastale posebne okolnosti kao događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Nadalje, navedene su i iznimke kada FINA neće zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima, a to u odnosu na ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene. Shodno je napomenuti kako se zastoj nije odnosio na ovršenike pravne osobe.

Glavna intencija zakonodavca bila je deblokada računa velikog broja fizičkih osoba, s obzirom na to da je Zakonom propisano da će FINA, ako ovršenik nakon početka zastoja provedbe ovrhe nema niti jednu osnovu za plaćanje, bankama ovršenika poslati nalog za deblokadu računa. Unatoč činjenici što su ovršenici bili deblokirani za cijelo vrijeme trajanja posebnih okolnosti, FINA je imala obvezu zaprimati nove osnove za plaćanje i po njima postupati. No, u slučaju da je riječ o ovršeniku fizičkoj osobi, FINA je osnovu za plaćanje evidentirala u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, ali bez slanja naloga bankama za zapljenom novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja.

Bitno je napomenuti kako je unatoč takvom postupanju, rok zapljene od 60 dana tekao za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Naime, s prestankom trajanja posebnih okolnosti, dakle 19.10.2020.g., FINA je mogla banci naložiti izvršenje zapljene i/ili prijenos novčanih sredstava s obzirom na to da je rok zapljene od 60 dana mogao proteći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. 

PROVEDBA OVRHA

Na sjednici održanoj 16. srpnja 2020.g. Vlada RH donijela je Odluku o produljenju roka trajanja posebnih okolnosti do 18.10.2020.g., a potom je dana 19.10.2020.g. FINA nastavila provedbu ovrhe na novčanim sredstvima po osnovama za plaćanje po kojima je privremeno zastala s postupanjem za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, pa je tako za sve ovršenike fizičke osobe za koje je u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imala evidentirane osnove za plaćanje naložila banci da se provede zapljena i/ili prijenos novčanih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja iz osnove za plaćanje. 

Nadalje, odredbom članka 25.b. Zakona, kao i odredbom članka 7. Zakona o interventnim mjerama propisano je da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku zakonske zatezne kamate. Stoga, prilikom provedbe ovrhe nakon isteka posebnih okolnosti, FINA je u obračunu zakonskih zateznih kamata, u odnosu na ovršenike fizičke i pravne osobe za razdoblje od 18.04.2020.g. do 18.10.2020.g., zaračunavala visinu zakonskih zateznih kamata u iznosu 0%. Dana 19.10.2020.g. FINA je tako ponovno započela s obračunom zakonskih zateznih kamata.

S intencijom olakšavanja navale ovršnih prijedloga, Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo je da se nakon isteka moratorija rješenja o ovrsi počnu dostavljati ovršenicima u tri faze:

  • 19.10.2020.g. dostavljaju se rješenja donesena po prijedlozima koji su zaprimljeni zaključno s 30.06.2020.g.,
  • 20.11.2020.g. dostavljaju se rješenja donesena po prijedlozima koji su zaprimljeni zaključno s 31.08.2020.g. te
  • 20.01.2021. g. dostavljaju se rješenja donesena po prijedlozima koji su zaprimljeni zaključno s 18.10.2020.g.

Međutim, na takav način došlo je do situacije gdje se rješenje o ovrsi, zaprimljeno po prijedlogu za ovrhu do dana 16.10.2020.g., dostavlja ovršeniku tek nakon dana 20.01.2021. g., a ako je prijedlog za ovrhu podnesen javnom bilježniku tri dana kasnije, 19.10.2020.g., rješenje o ovrsi dostavit će se ovršeniku tijekom mjeseca listopada.

ZAKLJUČAK

Nakon isteka moratorija od 6 mjeseci, dana 19.10.2020.g. nastavljen je tijek ovršnih postupaka, uključujući ovrhu na novčanim sredstvima i ovrhu na plaći, a nastavile su teći i zatezne kamate, o čemu se neće donositi posebne odluke u svakom pojedinom slučaju, već isto počinje teći po sili zakona. Bitno je napomenuti kako je moguće da u budućnosti ponovno dođe do zastoja provedbe ovrha s obzirom na to da Vlada Republike Hrvatske može u posebnim okolnostima uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19